fbpx

Regulamin Serwisu Internetowego

auto-planeta.pl

 

§ 1

 1. Właścicielem Serwisu auto-planeta.pl jest Car Planet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sarnów 12, 39-332 Tuszów Narodowy, NIP: 8172190249, REGON: 381434163, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000750285, zwanego w dalszej części Regulaminu Administratorem.

 2. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunku oraz sposób świadczenia usług przez Serwis auto-planeta.pl

 3. Z Serwisu nie mogą korzystać osoby nie wyrażające zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu.

§ 2

Definicje:

 1. Serwis – Serwis Internetowy auto-planeta.pl

 2. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora, polegających na wyszukiwaniu oraz przygotowywaniu ofert leasingowych, oraz najmu długoterminowego.

 3. Formularz Rejestracji Konta Użytkownika („Formularz Rejestracji”) – formularz umożliwiający rejestrację indywidualnego konta użytkownika.

 4. Formularz kontaktowy – formularz umożliwiający wysłanie zapytania ofertowego przez Użytkownika.

§ 3

 1. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usług przez Administratora jest prawidłowe dokonanie rejestracji przez Użytkownika lub przesłanie uzupełnionego formularza kontaktowego wraz z wybraną ofertą badź określonymi preferencjami.

 2. Rejestracja konta w Serwisie jest bezpłatna.

 3. W każdym momencie konto może zostać usunięte.

 4. Rejestracji dokonuje się za pośrednictwem Formularza rejestracji udostępnionego na stronie internetowej Serwisu.

 5. Dokonując rejestracji w sposób, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu konieczne jest podanie w Formularzu rejestracji danych w postaci:

  1. W przypadku Użytkownika będącego osoba prywatną: imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail oraz hasła.

  2. W przypadku Użytkownika będącego Firmą: adresu e-mail, hasła, NIP, REGON, numeru KRS, nazwy firmy, ulicy, numeru domu (numer lokalu jeśli dotyczy), kodu pocztowy, miasta oraz numeru telefonu.

 6. Po rejestracji Konta, lub wysłania formularza kontaktowego Użytkownik będzie mógł skorzystać z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.

 7. Użytkownik poprzez rejestrację konta w Serwisie lub wysłanie uzupełnionego formularza kontaktowego jednocześnie wyraża zgodę na kontakt ze strony Administratora w celach marketingowych i możliwości przedstawienia oferty handlowej poprzez kanały komunikacji podane przez Użytkownika.
 8. Użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach, o których mowa w ust. 7 powyżej przesyłając wiadomość e-mail na adres kontakt@auto-planeta.pl.

§ 4

 1. Administrator świadczy na rzecz Użytkownika Usługi polegające na:

 1. Możliwości utworzenia Konta w Serwisie,

 2. Kierowania Zapytań Ofertowych do Leasingodawców współpracujących z Administratorem za pomocą wybranych przez Użytkownika kryteriów dotyczących danych modeli samochodowych, rodzaju umowy, czasu najmu, wkładu własnego, wartości wykupu i deklarowanego przebiegu.

 3. Otrzymywania Ofert od leasingodawców.

 1. Danymi Użytkownika, niezbędnymi do korzystania z Serwisu, są:

 1. w przypadku osoby fizycznej:

 1. w przypadku osoby prawnej:

 1. Użytkownik oprócz podania odpowiednich danych wymienionych w ust. 1, wskazuje:

 1. Po podaniu powyższych danych oraz specyfikacji wymienionych w niniejszym paragrafie, Administrator przygotuje oferty leasingu bądź najmu długoterminowego dla Użytkownika.

§ 5

 1. Użytkownik w celu złożenia zamówienia oraz uruchomienia procedury leasingu bądź najmu długoterminowego zobowiązany jest do potwierdzenia specyfikacji, danych technicznych pojazdu oraz warunków finansowania w formie elektronicznej (mailowej) lub pisemnej.

 2. Specyfikacja i dane techniczne pojazdów przedstawione w Serwisie pochodzą z ofert katalogowych producenta pojazdów. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność opisów zaprezentowanych w Serwisie z rzeczywistymi parametrami pojazdów.

 3. Wyposażenie pojazdów zaprezentowane w Serwisie stanowi przykładowe wyposażenie danej wersji pojazdu, które jest udostępnione przez producenta danej marki pojazdu. Wyposażenie pojazdu zamówionego przez Użytkownika może się różnić od wyposażenia przedstawionego w Serwisie.

§ 6

 1. Po wybraniu przez Użytkownika jednej z przedstawionych mu ofert leasingu bądź najmu długoterminowego, istnieje możliwość żądania podania dodatkowych danych osobowych Użytkownika wymaganych przez Leasingodawcę.

 2. Żądane przez Leasingodawcę dodatkowe dane osobowe bądź dane firmy wraz z podanymi wcześniej danymi osobowymi będą następnie przekazane Leasingodawcy w celu oceny zdolności kredytowej Użytkownika oraz weryfikacji ryzyka związanego z zawarciem umowy leasingu bądź najmu długoterminowego.

 3. Podane przez Użytkownika dane osobowe w Formularzu kontaktowym zostaną przekazane do współpracujących z Car Planet Sp. z o.o. firm leasingowych w celu przygotowania oferty leasingu lub najmu długoterminowego.

 4. Podane dane osobowe zostaną przekazane do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: BIK S.A.) w celu pozyskania informacji dotyczących Użytkownika jako przedsiębiorcy oraz konsumenta, w tym stanowiących tajemnicę bankową, przetwarzane w BIK S.A., dla oceny zdolności leasingowej/pożyczkowej i analizy ryzyka leasingowego/pożyczkowego, oraz przetwarzanie przez BIK S.A. danych osobowych Użytkownika przekazanych przez Leasingodawcę w zapytaniu do dnia odwołania zgody, przez okres nie dłuższy niż 2 lata, w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym oraz innym podmiotom na podstawie udzielonej im przez Użytkownika zgody.

 5. Dane osobowe i informacje dotyczące zobowiązania Użytkownika wynikającego z zawartej z Leasingodawcą umowy zostaną przekazane przez Leasingodawcę do BIK S.A., oraz przetwarzane przez BIK S.A. do dnia odwołania zgody, a w przypadku informacji dotyczących zobowiązania Użytkownika wynikającego z zawartej z Leasingodawcą umowy – nie dłużej jednak niż 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania, w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, w tym ich udostępniania bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie udzielonej im przez Użytkownika zgody. Niniejsza zgoda obejmuje również udostępnianie Leasingodawcy przez BIK S.A. danych dotyczących Użytkownika bądź prowadzonej przez Użytkownika działalności gospodarczej, w tym stanowiących tajemnice bankową, przetwarzanych w BIK S.A. dla oceny zdolności leasingowej/pożyczkowej i analizy ryzyka leasingowego/pożyczkowego w trakcie obowiązywania zawartej z Leasingodawcą umowy.

 6. W przypadku uzyskania negatywnej decyzji Leasingodawcy do podpisania umowy na podstawie oceny zdolności leasingowej/pożyczkowej i analizy ryzyka leasingowego/pożyczkowego, auto-planeta.pl zastrzega sobie prawo do przygotowania innej oferty leasingowej bądź najmu długoterminowego u innego Leasingodawcy lub zmiany parametrów umowy określonych w formularzu przez Użytkownika.

 7. W przypadku uzyskania pozytywnej decyzji Leasingodawcy do podpisania umowy leasingu lub najmu długoterminowego Użytkownik otrzyma niezbędne instrukcje potrzebne do dopełnienia warunków podpisania umowy, a następnie otrzyma do podpisu umowę leasingu/najmu długoterminowego, bądź zostanie przekierowany do stosownego opiekuna klienta u danego Leasingodawcy.

 8. Użytkownik ma możliwość wyboru opcji dostarczenia wybranego pojazdu finansowanego w ramach leasingu bądź najmu długoterminowego na wskazany adres za dodatkową opłatą. Wybierając tę opcję Użytkownik automatycznie wyraża zgodę na transport finansowanego pojazdu za pośrednictwem wybranej firmy transportowej przez Administratora.

§ 7

 1. Korzystanie przez Użytkownika z usług świadczonych przez Administratora następują na podstawie niniejszego Regulaminu. W stosunku do Leasingodawcy poza niniejszym Regulaminem zastosowanie mają zapisy Ogólne warunki umów leasingu właściwe dla danego Leasingodawcy.

 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie wyraźnie wskazanym przez Administratora, nie wcześniej jednak niż po 7 dniach od momentu ich publikacji na stronie internetowej Serwisu. Usługi, których świadczenie rozpoczęło się przed wejściem w życie zmian Regulaminu, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

 3. Wszelkie spory wynikłe między Stronami rozstrzygane będą rozstrzygane w sposób polubowny. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, sądem właściwym dla rozpatrywania sporu będzie sąd właściwy dla siedziby Administratora.

 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

 5. Regulamin obowiązuje od dnia 30.05.2019 r.

Nasza strona internetowa używa plików cookies w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb.  Dowiedz się więcej.